Znáte všechny faktory, které ovlivňují chování Vašich zákazníků?

Posted on Posted inNezařazené


Kulturní faktory– jedná se o soubor základních hodnot, postojů, přání a chování, které člen společnosti přejímá od rodiny a dalších důležitých institucí. Kulturní složky jsou hmotné (spotřební statky, díla architektury…) a nehmotné (sociální normy a standardy, poznatky, ideje…). Společnost a kultura, ve které člověk vyrůstá, zásadním způsobem usměrňuje a ovlivňuje jeho chování.

rodina

Osobní faktory –
§  Věk a stadium životního cyklu – během života procházíme několika cykly, díky kterým se mění naše spotřebitelské chování (mladý člověk, mladí bezdětní manželé, manželé s dětmi, manželé s dětmi ve školním věku, starší manželé v důchodu, osamělý partner…).
§  Zaměstnání – rozdíly v nakupování se mění také se změnou profese (v odívání, dopravě, vybavení pro konkrétní typ profese…).

§  Ekonomické podmínky – představují čisté příjmy, úspory, jmění, dluhy, možnost vypůjčit si… Většina spotřebitelů utrácí své příjmy jako součást rodiny nebo domácnosti.
§  Životní styl – odráží se v lidské činnosti a názorech. Životní styl lze definovat jako způsob, kterým lidé žijí, vydávají peníze a tráví volný čas. Odráží se v něm aktivity, zájmy a mínění.
§  Osobnost a vnímání sebe sama – sebevědomí, společnost, nedůvěřivost, adaptabilita, autorita, samostatnost, sebedůvěra…

kamarádky

Psychologické faktory –
§  Motivace – motiv je potřeba, která dosáhne takové síly, že přiměje jednotlivce k jejímu uspokojení. Existují 3 teorie motivace – Fredova (lidé mnoho svých tužeb potlačují a své motivaci nerozumí), Maslowova (pyramida potřeb), Herzbergrova (dvoufaktorová teorie, faktory způsobující nespokojenost a faktory, které způsobují spokojenost).
§  Vnímání – proces, kterým určitá osoba vybírá, uspořádává a interpretuje přicházející informace, aby vytvořila smysluplný obraz reality.
o   Selektivní pozornost – člověk si vybírá, které informace jsou pro něj důležité (vzhledem k jeho momentálním potřebám).

o   Selektivní zkreslení – sklon lidí přizpůsobovat informace osobnímu názoru a interpretovat je způsobem, který podporuje původní představu.
o   Selektivní zapamatování – lidé si většinou zapamatují jen ty informace, které jsou v souladu s jejich míněním.
§  Učení – vede ke změnám v našem chování, které jsou důsledkem zkušenosti. Většina lidského chování je naučená. Učení je výsledkem vzájemného působení pohnutek, podnětů, signálů, reakcí a odměn.

§  Přesvědčení – je mínění jednotlivce o určité skutečnosti.
§  Postoj – vyjadřuje relativně konzistentní pozitivní nebo negativní hodnocení, pocity a tendence vůči určitému předmětu nebo myšlence.